صنایع خودروسازی

پروژه EPC کارخانه خودرو سازی سایپا

شرکت سایپا /

۱۳۹۶

– ظرفیت:  ۱۲۰۰m۳/d

– فناوری: UV-MF-RO

– محصول: Industrial Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, UV unit, MF unit, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel