صنایع غذایی

پروژه EPC شرکت لبنیات دومینو

شرکت لبنیات دومینو /

۱۳۹۹

– ظرفیت:  ۵۰۰m۳/d

– فناوری: MF-UF-RO

– محصول: Industrial Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, MF unit, UF unit, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC صنایع غذایی دومینو

کارخانه لبنیات دومینو /

۱۳۹۹

– ظرفیت:  (RO: 1000 m۳/d) و (UF: 2160 m۳/d)

– فناوری: UF-BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon filter, UF filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel