صنایع پتروشیمی

پروژه EPC مجتمع فسفات کارون

شرکت فسفات کارون /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۱۴۴۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت آبراهان توانا گستر قشم

شرکت آبراهان توانا گستر قشم /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۷۲۰m۳/d

– فناوری: RO-EDI

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت دوده صنعتی پارس

دوده صنعتی پارس /

۱۳۹۹

– ظرفیت:  ۱۶۸۰m۳/d

– فناوری: Double-BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی

پژوهش و فناوری پتروشیمی /

۱۳۹۶

– ظرفیت:  ۲۰۰m۳/d

– فناوری: Double-BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت پتروشیمی آبادان

پتروشیمی آبادان /

1393

– ظرفیت:  ۲۰۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Soft Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel