صنایع داروسازی

پروژه EPC شرکت داروسازی سبحان انکولوژی

شرکت داروسازی سبحان انکولوژی /

۱۴۰۲

– ظرفیت:  ۲۴m۳/d

– فناوری: EDI

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی آوان بهمن شیمی

داروسازی آوان بهمن شیمی /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۱۰m۳/d

– فناوری: EDI-RO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی امین

شرکت داروسازی امین /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۱۲۰m۳/d

– فناوری: EDI

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی دانا

شرکت داروسازی دانا /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۱۰۰m۳/d

– فناوری: EDI-RO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  RO unit, Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی تماد

شرکت داروسازی تماد /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۱۰m۳/d

– فناوری: EDI-RO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی آنی درمان

داروسازی آنی درمان /

۱۳۹۹

– ظرفیت:  ۵m۳/d

– فناوری: EDI-RO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی جابر

داروسازی جابر /

1395

– ظرفیت:  ۱۰m۳/d

– فناوری: EDI-RO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel