صنایع نساجی

پروژه EPC شرکت ایران نوبافت

شرکت ایران نوبافت /

1390

– ظرفیت:  ۳۸۶m۳/d

– فناوری: BWRO/ UF

– محصول: Soft Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, UF filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت ایران نوبافت

شرکت ایران نوبافت /

1389

– ظرفیت:  ۶۰۰m۳/d

– فناوری: -UF-ROتصفیه بیولوژیکی و شیمیایی

– محصول:  Industrial Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی Including: Chemical&  Biological Treatment, Sand Filter, Carbon Filter, MF unit, UF unit, UF unit, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel