آب و فاضلاب

پروژه EPC اداره سازمان منطقه آزاد چابهار

اقلیم پهلوان /

۱۴۰۲

– ظرفیت:  ۵۰۰۰m۳/d

– فناوری: SWRO

– محصول:  Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC اداره بندر صیادی پسابندر

دهکده آبی تیس /

۱۴۰۱

– ظرفیت:  ۵۰۰۰m۳/d

– فناوری: SWRO

– محصول:  Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, and Control panel

پروژه EPC اداره بنادر کشتیرانی

اقلیم پهلوان /

1395

– ظرفیت:  ۶۰۰۰m۳/d

– فناوری: SWRO

– محصول:  Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC دانشگاه دریانوردی چابهار

دانشگاه دریانوردی چابهار /

1391

– ظرفیت:  ۱۰۰۰m۳/d

– فناوری: SWRO

– محصول: Potable Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel