پـــــــــــــــــروژه‌های

آویژه پالایش

پروژه EPC مجتمع مس درآلو

موسسه قرارگاه سازندگی خاتم /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۳۶۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت فولاد مانیان

شرکت فولاد مانیان /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۱۰۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Sand filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC مجتمع فسفات کارون

شرکت فسفات کارون /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۱۴۴۰m۳/d

– فناوری: BWRO

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including: Sand Filter, Carbon Filter, RO unit, Chemical dosing systems, CIP unit, Flushing unit, Pump Station, and Control panel

پروژه EPC شرکت داروسازی امین

شرکت داروسازی امین /

۱۴۰۰

– ظرفیت:  ۱۲۰m۳/d

– فناوری: EDI

– محصول: Demine Water

– اسکوپ: طراحی، مهندسی ، تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی

Including:  Electrodeionization system and Control panel

عضو وندورلیست